Lid worden

Als collectief lid geniet u de volgende voordelen
 • U kunt meewerken aan het vergroten en verspreiden van de kennis over geokunststoffen en de verantwoorde toepassing ervan.
 • Uw organisatie wordt geprofileerd als onderdeel van een organisatie waar actuele kennis en expertise aanwezig is van een marktsegment dat continu in beweging is en waar innovatie materialen en producten hun afzet vinden, wereldwijd.
 • U kunt onder neutrale vlag van de NGO nieuwe toepassingsmogelijkheden voor geokunststoffen initiëren.
 • U ontvangt de relevante informatie op het vakgebied direct in uw mailbox.
 • U of uw medewerkers kunnen actief worden ingezet binnen de commissies (zie bestuur  voor een overzicht hiervan).
 • Via de NGO kunt u onderzoek initiëren naar interessante toepassingen, materialen of producten.
 • U wordt als eerste geïnformeerd over lopend of op te starten onderzoek waarbij de vereniging is betrokken.
 • Door vermelding van uw gegevens op de website van de NGO wordt uw organisatie beter bekend.
 • Uw organisatie wordt genoemd in het vakblad GeoKunst, wat bij circa 5.000 mensen in Nederland en België wordt bezorgd. Door de vele “meelezers” is de uiteindelijke verspreiding nog vele malen groter.
 • U mag uw organisatie als exposant presenteren tijdens NGO-bijeenkomsten .
 • U ontvangt korting op publicaties over geokunststoffen.
 • Aan het lidmaatschap is automatisch een lidmaatschap van IGS verbonden, met de bijbehorende voordelen (zie www.geosyntheticssociety.org/).
 • U ontvangt het gratis lidmaatschap van de International Geosynthetics Society (IGS)
 • U mag, als collectief lid, naar bijeenkomsten van de NGO per kalenderjaar 2 introducees meenemen zonder bijkomen kosten.
 • U krijgt de gelegenheid ondersteuning te bieden bij het normeringsproces binnen CEN.
 • U ontvangt korting bij cursussen over geokunststoffen die door of namens NGO worden verzorgd.
Voorwaarden

Een lidmaatschap wordt aangegaan voor een kalenderjaar en wordt zonder tijdige opzegging jaarlijks gecontinueerd. Een lidmaatschap eindigt dus altijd per 31 december van het betreffende kalenderjaar. Contributie wordt per maand berekend, naar rato en met ingang van de maand volgend op de datum van aanmelding.  Restitutie van betaalde contributie wordt niet verleend.

Aanmelding geschiedt door het inschrijfformulier hiervoor volledig en naar waarheid in te vullen. Bij een correcte verzending ontvangt de afzender een bevestiging hiervan vanuit het secretariaat. Het bestuur beslist over de aanmelding. De inschrijver ontvangt binnen 14 dagen bericht over de acceptatie.  De bedenktijd (14 dagen) gaat in op de dag dat de bevestiging vanuit het bestuur is verzonden.

Kosten

Het lidmaatschap staat open voor eenieder die belang heeft bij, of belangstelling heeft voor, de vele toepassingsmogelijkheden van geokunststoffen. De vereniging onderscheidt een collectief en individueel lidmaatschap.

Een collectief lidmaatschap is voor een organisatie (een rechtspersoon) die een commercieel belang heeft bij de toepassingsmogelijkheden van geokunststoffen.

Een individueel lidmaatschap is er voor natuurlijke personen. Voor het individuele lidmaatmaatschap gelden de volgende voorwaarden. U bent:

 • Student (en ingeschreven bij een Europese Hogeschool of Universiteit), gepensioneerd of erelid NGO of
 • Een 2e of volgende contactpersoon van een collectief lid of van een nevenvestiging moeder- of dochterbedrijf daarvan.

De tarieven voor een lidmaatschap per 01-01-2024 zijn:

Voor een collectief lid:                 € 1.275,00 / jaar exclusief BTW

Voor een individueel lid:             €  135,00  / jaar inclusief BTW

Bedragen gelden voor een heel kalenderjaar. Bij tussentijdse aanmelding wordt de contributie naar rato berekend. Opzeggingen gaan in per einde kalenderjaar. Restitutie bij tussentijdse opzegging wordt niet verleend.

Aanmelden als lid van de NGO

Verklaring

14 + 3 =

Aanmelding geschiedt door het inschrijfformulier hiervoor volledig en naar waarheid in te vullen. Bij een correcte verzending ontvangt de afzender een bevestiging hiervan vanuit het secretariaat. Het bestuur beslist over de aanmelding. De inschrijver ontvangt binnen 14 dagen bericht over de acceptatie.  De bedenktijd (14 dagen) gaat in op de dag dat de bevestiging vanuit het bestuur is verzonden.

NGO IGS-Netherlands

De NGO is de Nederlandse afdeling van de International Geosynthetics Society (IGS). Het IGS is een wereldwijd netwerk van deskundigen op het gebied van geokunststoffen.

Contact

Contactpersoon: Joop Groenveld
Tel/WhatsApp: +31(0)6 50 64 67 60
E-mail: mail@ngo.nl
Word lid

 

©NGO 2024 l website: whitepoint.nl