Een lidmaatschap wordt aangegaan voor een kalenderjaar en wordt zonder tijdige opzegging jaarlijks gecontinueerd. Een lidmaatschap eindigt dus altijd per 31 december van het betreffende kalenderjaar. Contributie wordt per maand berekend, naar rato en met ingang van de maand volgend op de datum van aanmelding.  Restitutie van betaalde contributie wordt niet verleend.

Aanmelding geschiedt door het inschrijfformulier hiervoor volledig en naar waarheid in te vullen. Bij een correcte verzending ontvangt de afzender een bevestiging hiervan vanuit het secretariaat. Het bestuur beslist over de aanmelding. De inschrijver ontvangt binnen 14 dagen bericht over de acceptatie.  De bedenktijd (14 dagen) gaat in op de dag dat de bevestiging vanuit het bestuur is verzonden.